Predavatelji


Govorniki in predavatelji:

 

  Mag. Dejan Židan je minister za kmetijstvo in okolje. Svojo delovno pot je kot veterinar začel na Živinorejsko veterinarskem zavodu v Murski Soboti in nato deloval v različnih institucijah s področja veterinarstva. Od leta 2003 je bil član vodstva KG Rakičan, od januarja 2007 pa predsednik uprave Skupine Panvita. Z letošnjim letom je že drugič prevzel delo ministra in sicer pristojnega za kmetijstvo in okolje; leta 2010 je bil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehano. Od začetka leta 2012 je bil tudi poslanec v DZ, kjer je tudi vodil Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje.
  Dr. Aleš Kuhar je zaposlen na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer raziskuje in predava na različnih področjih ekonomike živilske industrije, vertikalnih odnosov v agroživilski verigi, potrošnega vedenja ter ekonomskega modeliranja. Sodeloval je v številnih mednarodnih in nacionalnih znanstveno-raziskovalnih projektih, predaval na konferencah in seminarjih ter svetoval vladam, instuticijam in podjetjem.
    

Gospod Gerd Heinen je član enote Storitve podjetjem v okviru Generalnega direktorata za notranji trg in storitve pri Evropski komisiji v Bruslju. Eden glavnih ciljev enote je pripomoči k razvoju celovitega potenciala notranjega trga skozi politiko učinkovitejših in pravičnejših trgov trgovine na drobno. Delo na področju nepoštenih poslovnih praks med deležniki v agroživilski verigi je ena izmed trenutnih prednostnih nalog enote.

  Sandra Angiuano je direktorica Oddelka za konkurenčnost pri FIAB – Španskem združenju proizvajalcev hrane in pijače. Od leta 2008 deluje na izboljšanju industrijske konkurenčnosti in razvijanju Evropskega agro-živilskega modela. Ob aktivni udeležbi v delovnih skupinah in iniciativah na nacionalnem in evropskem nivoju so prednostna področja delovanja združenja poslovno komercialni odnosi in poštene prakse. Sandra Angiuano kot strokovnjak za kakovost in poslovne odnose v živilski verigi sodeluje v Evropskem ekonomsko-socialnem svetu in drugih odborih na evropskem nivoju.
  Andrej Krašek je direktor Agencije RS za varstvo konkurence in strokovnjak s področja konkurenčnega prava. Preden je prevzel vodenje Agencije RS za varstvo konkurence, je v svoji odvetniški pisarni deloval na področju gospodarskega prava in kot stečajni upravitelj. Status odvetnika je za čas opravljanja funkcije varuha konkurence zamrznil.
  Andraž Grahek je direktor in partner Capital Genetics in kritičen komentator ekonomsko-finančnega dogajanja v Sloveniji. Deluje na področju svetovanja o podjetniških financah, korporativnem razvoju ter alternativnih naložbenih rešitvah na najvišjem nivoju zahtevnosti. Poklicno pot je pričel kot novinar in finančni analitik. Nato se je kot samostojni upravitelj v družbi KD Skladi posvečal upravljanju skladov in kasneje kot direktor naložbenega sektorja družbe KD Skladi prevzel vodenje celotne upravljavske ekipe. Od 2012 deluje samostojno in s partnerji doma in v tujini uresničuje razvojne in naložbene ideje.
  Srečko Debelak je izvršni direktor pri A.T. Kearney in član globalnega tima Consumer Industry and Retail Practice za JV Evropo. Ima dolgoletne izkušnje delovanja v multinacionalnih družbah in več kot 15 let izkušenj iz poslovnega svetovanja. Pri svojem delu je pridobil bogato znanje s področja oskrbnih verig, strateškega pozicioniranja in reorganizacije podjetij, logistike, optimizacije procesov v maloprodajnih verigah in krepitve operativne učinkovitosti.
  Dr. Rado Pišot je redni profesor na Univerzi na Primorskem in direktor Znanstveno-razsikovalnega središča UP. Objavlja v različnih medanrodno priznanih revijah, samostojno in v soavtorstvu je napisal več znanstvenih monografij, priročnikov, učbenikov, strokovnih in znanstvenih člankov. Ugotovitve svojega raziskovanja je predstavil na univerzah doma in v tujini in imel vabljena predavanja na mnogih tujih univerzah. Za svoje delo je prejel več nagrad.